எபேசியர் 5:18 “ஆவியில் நிறைந்து” என்றால் என்ன?

Post a comment