ஒரு விசுவாசி கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகும் போது கடவுள் அவனுடைய வாழ்வில் என்ன செய்கிறார் ?

வேதாகம பகுதி: நியாதிபதிகள் 16 அதிகாரம்

தலைப்பு : ஒரு விசுவாசி கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகும் போது கடவுள் அவனுடைய வாழ்வில் என்ன செய்கிறார் ?

Preacher: Mr. G. MARK

Comment(1)

 1. Reply
  Ring Ease says

  Thank you for your blog post. Thomas and I
  are actually saving for a new guide on this issue and your short article
  has made us all to save our money. Your thoughts really resolved all
  our concerns. In fact, greater than what we had recognized
  ahead of the time we found your wonderful blog. I no longer nurture doubts and a troubled mind because you have attended to
  our own needs in this post. Thanks http://e.bottompics.s14.deinprovider.de/test.php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fsupport.radioboxplayer.net%2Fwiki%2Findex.php%2FUser%3AGrazynaConover%3ERing+Ease+Ingredients%3C%2Fa%3E

Post a comment