வேத பகுதி : மத்தேயு 14: 13-21 5 அப்பம் 2 மீன்களைக் கொண்டு கடவுள் நமக்கு போதிக்கும் காரியங்கள் இந்த செய்தியில் கேட்கலாம்.  

Continue reading

வேதாகம பகுதி: நியாதிபதிகள் 16 அதிகாரம் தலைப்பு : ஒரு விசுவாசி கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகும் போது கடவுள் அவனுடைய வாழ்வில் என்ன செய்கிறார் ? Preacher: Mr. G. MARK

Continue reading