Topic: கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும் மனிதன் வாழ்விலும் மரணத்திலும் கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்தி வாழ தைரியம் கொண்டிருப்பான் Preacher: Jude Nathanael Passage: பிலிப்பியர் 1:18-20

Continue reading

Preacher: Jude Nathanael Topic: கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சந்தோஷமாயிருக்கும் மனிதனின் குணாதிசயங்கள் Passage: பிலிப்பியர் 1:3-6

Continue reading