வேத பகுதி : மத்தேயு 14: 13-21 5 அப்பம் 2 மீன்களைக் கொண்டு கடவுள் நமக்கு போதிக்கும் காரியங்கள் இந்த செய்தியில் கேட்கலாம்.  

Continue reading