வேதாகம பகுதி: நியாதிபதிகள் 16 அதிகாரம் தலைப்பு : ஒரு விசுவாசி கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகும் போது கடவுள் அவனுடைய வாழ்வில் என்ன செய்கிறார் ? Preacher: Mr. G. MARK

Continue reading