19 August 2018

ஒரு விசுவாசி கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகும் போது கடவுள் அவனுடைய வாழ்வில் என்ன செய்கிறார் ?

வேதாகம பகுதி: நியாதிபதிகள் 16 அதிகாரம்

தலைப்பு : ஒரு விசுவாசி கடவுளுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகும் போது கடவுள் அவனுடைய வாழ்வில் என்ன செய்கிறார் ?

Preacher: Mr. G. MARK