கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சந்தோஷமாயிருக்கும் மனிதனின் குணாதிசயங்கள் 

Preacher: Jude Nathanael
Topic: கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சந்தோஷமாயிருக்கும் மனிதனின் குணாதிசயங்கள்
Passage: பிலிப்பியர் 1:3-6

Post a comment