கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும் மனிதன் சுவிசேஷம் பிரபமாகுதலை தன் வாழ்நாள் லட்சியமாக கொண்டிருப்பான்.

Post a comment