கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும் மனிதன் வாழ்விலும் மரணத்திலும் கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்தி வாழ தைரியம் கொண்டிருப்பான்

Topic: கிறிஸ்துவுக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கும் மனிதன் வாழ்விலும் மரணத்திலும் கிறிஸ்துவை மகிமைப்படுத்தி வாழ தைரியம் கொண்டிருப்பான்

Preacher: Jude Nathanael

Passage: பிலிப்பியர் 1:18-20

Post a comment