தேவன் பாதுகாக்கிறார்.

Comment(1)

  1. Reply
    Premalatha says

    இதோ உலகத்தின் முடிவுபரியந்தமும் சதா காலங்களிலும் உங்களுடன் கூட நான் இருக்கிறேன் என்றவர் இப்போதும்,எப்போதும் நம்மைப் பாதுகாப்பார். ஆமென்

Post a comment