கேள்வி பதில் முறையில் வேத சத்தியங்கள்

கேள்வி- 5

ஒரு தேவனுக்கு மேல் அதிகமானோர் இருக்கிறார்களா?

பதில்:

ஒரே ஒரு தேவன் மாத்திரமே உண்டு. அவர் ஜீவிக்கிற ஆண்டவராகவே இருக்கிறார்.

வேத ஆதாரம்:

உபாகமம் 6:4

         இஸ்ரவேலே, கேள்: நம்முடைய தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவரே கர்த்தர்

எரேமியா10:10

        கர்த்தரோ  மெய்யான தெய்வம்; அவர் ஜீவனுள்ள தேவன், நித்திய ராஜா; அவருடைய கோபத்தினால் பூமி அதிரும்; அவருடைய உக்கிரத்தை ஜாதிகள் சகிக்கமாட்டார்கள்.