கேள்வி பதில் முறையில் வேத சத்தியங்கள்

கேள்வி- 14

பாவம் என்றால் என்ன?

பதில்:

தேவனுடைய நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுவதே பாவம்

வேத ஆதாரம் 

1யோவான் 3:4- நியாயப்பிரமாணத்தை மீறுகிறதே பாவம்.